Algemene voorwaarden

Al Ninèn BV

Algemene gegevens:

Postadres:
Westerstraat 77h

1015 LW Amsterdam

Bankgegevens:
IBAN: NL08ABNA0506036030

KvK nummer:
64244695

BTW-nummer:
NL855582807B01

Op alle gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Al Ninèn BV van toepassing. Bij de bevestiging van uw bestelling wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Al Ninèn BV

1.    Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.

1.2 Onder leverancier wordt verstaan Al Ninèn BV, gevestigd te Amsterdam aan de Westerstraat 77h.

1.3 De ontvanger is diegene die het product dient te ontvangen, indien dit niet de opdrachtgever is.

2.    Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en offertes, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd.

3.    Prijzen en prijswijzigingen.

3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

3.2 Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer Opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt hij hierover ingelicht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

4.    Aanbiedingen en/of offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend.

4.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer aanbieding niet meer leverbaar is, wordt u een alternatief aangeboden of de overeenkomst mag kosteloos mag worden ontbonden.

5.    Levering.

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven adres.

5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen door leverancier

5.3 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Leverancier gedragen, tenzij in gedeelten te wijten is door te doen van ontvanger / opdrachtgever.

5.4 De kosten van levering zijn voor de rekening van opdrachtgever.

6.    Leveringstermijn.

6.1 Op de website en in orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

7.    Betaling.

7.1 Betaling dient zonder enige aftrek van korting te geschieden voor levering van bestelde artikelen.

7.2 Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op rekening via iDeal, het elektronische betaalsysteem van de gezamenlijke banken.

8.    Garantie.

8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.

8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

9.    Reclamaties.

9.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 2 werkdagen, na aflevering te reclameren. Reclameren kan door middel van het sturen van een email naar sales@alninen.com.

9.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclamatie op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclamatie te reageren.

9.3 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht tot afkeuring van het geheel over te gaan.

10. Het herroepingsrecht

10.1 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

10.2 Gedurende deze termijn kan Opdrachtgever datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is niet toegestaan het product uit te proberen zoals u dat in een fysieke winkel zou doen. Wel kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

10.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 werkdagen na de dag waarop Ontvanger het product in bezit heeft gekregen.

10.4 Om gebruikt te maken van het herroepingsrecht dient Opdrachtgever Leverancier een e-mail sturen via sales@alninen.com

10.5 Opdrachtgever kan enkel producten die in originele staat en verpakking zijn, retourneren.

10.6 In geval van een herroeping ontvangt Opdrachtgever alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

10.7 Opdrachtgever draagt zelf de kosten voor de retourzending.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.